cart9 0 Koszyk
3 Konto
Skontaktuj się
4 Informacje

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę Topglas Bogusław Pecyna z siedzibą Międzybórz 15, 26-300 Opoczno. Nr Regon 100922699 NIP 7681243580 

Telefon +(44)605927373 , e-mail biuro@mtslitery.pl. Na powyższe dane proszę składać reklamacje. Koszty połączeń telefonicznych naliczane według taryfy podstawowej.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu www.mtslitery.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia pracy.

2.Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne, lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski. Dokładne informacje na stronie www.mtslitery.pl.

3.Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail umożliwiającego Sklepowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i potwierdzeniem przyjęcia oferty, warunków i kosztów dostawy. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia aż do wyjaśnienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4.Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta. W przypadku zamówienia za pobraniem, momentem zawarcia transakcji, jest wysłanie towaru do klienta. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski. Towar dostarczony będzie w terminie zadeklarowanym przez firmę kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia towaru do 30 dni w przypadku płatności za pobraniem (KC art. 5431).

5.Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE od dnia 25 grudnia 2014 roku, Klient może zrezygnować, bez podania przyczyny, z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie lub telefonicznie.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy załączony do zamówienia oraz do pobrania na stronie sklepu - link z informacją „Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez 14 dni od dnia doręczenia produktu”.

6.W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwrotu należy dokonywać na adres sklepu. Przesyłki za pobraniem ze względów technicznych nie będą odbierane.

7.Zwrot należności za zwrócony towar zgodnie z punktem 6, nastąpi w ciągu siedmiu dni po otrzymaniu zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep. Wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać prawdziwe dane Klienta. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że został w rzetelny sposób poinformowany o wszystkich prawach i obowiązkach.

2.Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.

3.Pracownik Sklepu skontaktuje się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem.

4.Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.

5.W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta e-mailem.

6.Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: cena, sposób i koszt transportu i sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.

7.Każda cena podana w opisie przedmiotu jest ceną brutto.

8.Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedynczo – jedna sztuka, dla towarów złożonych jest to jeden zestaw. Płytki ceramiczne sprzedawane są w opakowaniach, zaś cena podana w sklepie odnosi się do zakupu 1 m2 płytek.

9.Termin realizacji zamówienia podany na stronie produktu dotyczy dni roboczych. W przypadku wydłużenia terminu dostaw Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową.

WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym, dostarczając produkty pod wskazany w formularzu zamówienia adres – w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie sklepu – po wysłaniu przez sklep informacji o treści „Towar gotowy do odbioru w siedzibie firmy” . W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, prosimy o wypełnienie dodatkowych rubryk w formularzu zamówienia.

2.Koszt transportu wyliczany jest pod indywidualne zamówienie, w sytuacji braku akceptacji podanych kosztów, zapraszamy do realizacji dostawy we własnym zakresie i na własny koszt.

3.Sposoby płatności:

• przelewem na konto – dane do przelewu wysyłamy mailem, towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na konto.

• za pobraniem – towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia, w tym potwierdzeniu wszelkich kosztów przez Klienta i skompletowaniu przesyłki.

4.Koszty dostawy, w wysokości podanej w korespondencji potwierdzającej szczegóły zamówienia, pokrywa w całości Klient.

5.Czas dostawy od momentu otrzymania ze sklepu e-maila informującego o rozpoczęciu przygotowania zamówienia wynosi ilość dni roboczych podaną na stronie produktu, w szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailowo.

6.Przy zamówieniach więcej niż jednego rodzaju produktu, terminem dostarczenia zamówienia, jest czas wyszczególniony w produkcie o najdłuższym czasie oczekiwania.

7.Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8.W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona (np. widoczne zerwanie taśmy bezpieczeństwa) należy w obecności Kuriera sprawdzić zawartość kartonu i w razie uszkodzenia towaru lub jego braku sporządzić protokół podpisany przez Klienta i Kuriera. Następnie przesłać protokół na nasz adres.

9.Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie.

10.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.

11.Ewentualne koszty dodatkowego ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

FAKTURY VAT

1.Wszystkie zakupy w naszym sklepie potwierdzamy fakturami VAT lub paragonem.

2.W formularzu zamówienia należy wpisać dane do faktury i numer NIP. Faktura będzie dołączona do przesyłki lub wysłana na email.

3.Faktura zostaje wystawiona w momencie zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu. W przypadku braku zapłaty w terminie 5 dni roboczych transakcję traktuje się za niebyłą.

REKLAMACJE I ZWROTY

1.Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru, jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia. Towar jest niezgodny z umową jeśli:
• nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego.
• nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany.
Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2.Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi – nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału – zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .

3.Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) – link do procedury reklamacyjnej. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.

4.Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania na stronie Sklepu.

5.W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji Sklepu i dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami wysyłki. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

2.Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

1.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w przeciągu 14 dni, aby to zrobić należy:
a) w terminie do 14 dni licząc od następnego dnia od daty dostarczenia przesyłki należy zawiadomić telefonicznie lub wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt.
b) jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki.
c) warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta odesłanie towaru nienoszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością; produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo do: odmówienia przyjęcia zwrotu lub obciążenia Klienta kosztami o zmniejszoną wartość towaru.

2.Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez klienta od umowy Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE obowiązującej od dnia 25 grudnia 2014 roku, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar i kwotę wydaną przez Klienta na dostarczenie przez sklep towaru do Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
Zwrot wszystkich należności za zwrócony towar nastąpi w ciągu czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru do Sklepu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep zwróci Klientowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.
Sklep zwróci Klientowi wszystkie koszty w sposób jaki Klient go opłacił, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.
Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu wszystkich należności za towar po jego otrzymaniu od Klienta wraz z kompletną dokumentacją,  jak również możliwość zmniejszenia zwracanej należności Klientowi po ocenie czy wartość towaru nie została zmniejszona przez Klienta.

3.W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych w regulaminie sklepu i w/w ustawie Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Klient. Klient będzie zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1.W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

2.Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.

3.Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

4.Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.

5.Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową.

6.Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

2.Złożenie zamówienia w sklepie www.mtslitery oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu i wyrażenie świadomej woli Klienta na zawarcie zobowiązania.

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie spory w pierwszej kolejności staramy się rozwiązywać polubownie.

4.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany na stronie Sklepu.

Regulamin obowiązujący do dnia 24-12-2023

 

Postanowienia ogólne

1.Właścicielem sklepu internetowego www.mtslitery.pl jest firma Topglas

2.Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej i znajduje się pod adresem www.mtslitery.pl.

3.Złożenie zamówienia w sklepie www.mtslitery.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

4.Wszystkie znajdujące się na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe w tym zdjęcia,  są użyte w celach informacyjnych danego produktu i są wyłączną własnością odpowiednich właścicieli. Kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji jest zabronione.

Składanie zamówień

5.Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie RP  lub firma posiadająca siedzibę na terenie RP. Zamówienia można składać na stronie internetowej www.mtslitery.pl i przyjmowane są one przez 24 godziny na dobę, a złożone w dni powszednie po godzinie 16.00 w soboty oraz niedziele i święta będą rozpatrywane od godziny 9.00 następnego dnia pracy.

6.Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzone poprzez e-mail lub telefonicznie przez pracownika sklepu.

7.Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przy rejestracji prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

8.Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia lub odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem lub, jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 3 dni roboczych nie będzie możliwe.

9.W przypadku gdy zamówiony towar przez Klienta wymaga indywidualnego zamówienia u producenta, sklep może zażądać od klienta niezależnie od wybranej formy płatności dokonania przedpłaty za zamówiony towar i traktowana jest jako zadatek zabezpieczający wykonanie umowy sprzedaży.

10.Ceny towarów zawierają podatek VAT – są to ceny brutto wyrażone w polskich złotych.

11.Dekoracje, listwy sprzedawane są na sztuki, a podana cena odnosi się do 1 szt.

12.Jeśli klient zamówi taką ilość towaru, o których mowa w pkt. 11 i 12 a nie można przeliczyć do pełnych opakowań, ilość zostanie zaokrąglona do pełnych opakowań w górę.

13.Ceny przedmiotów przedstawionych na www.mtslitery.pl mogą ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a w przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez żadnych konsekwencji.

14.Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

15.Po złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu istnieje możliwość jego anulowania pod warunkiem złożenia oświadczenia woli na piśmie na adres e-mail: sklep@mtslitery.pl. Warunkiem zwrotu należności jest podpisanie i dostarczenie faktury korygującej.

16.Zamówienia, które zostały już wysłane na adres ZAMAWIAJĄCEGO, nie mogą zostać anulowane!.

17.Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 zł brutto

 

Formy płatności

18.Istnieją następujące formy płatności:

 - gotówką u kierowcy w przypadku transportu pod wskazany adres realizowanym przez kuriera lub transport własny sprzedawcy

 - przelewem – zamówienie uznaje się za zapłacone w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie (klient zostanie o tym powiadomiony przez    e-mail lub telefonicznie)

Za odbiór towaru przy wybranej opcji płatności "za pobraniem" sklep pobiera dodatkową opłatę w wysokości 10 lub 20 zł w zależności od firmy kurierskiej.

Wysyłka i odbiór towaru

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie zakładka TRANSPORT

19.Dostępność towaru zostaje potwierdzona do 24 godzin (1 dzień roboczy) od momentu złożenia zamówienia. W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 48 godzin (2 dni robocze)

 Realizacja zamówienia następuje po wpłacie pieniędzy na konto, przy wyborze formy płatności za zamówienie "przelewem".

 W przypadku wysyłki "za pobraniem" realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu zamówienia w formie e-mail.

 Dowóz towaru na wskazany przez klienta adres przez kuriera - termin realizacji transportu wynosi do 48 godzin (dwa dni robocze) od momentu wysłania towaru.

 W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu.

20.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny, klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji:

- anulowanie zamówienia

- realizacja częściowa

- wydłużenie czasu realizacji

21.Czas realizacji zamówienia podany jest na stronie internetowej i jest to czas orientacyjny, sklep mimo dołożenia staranności może nie dotrzymać określonego terminu.

22.Jeżeli zamówienie składa się z towarów, których czas realizacji jest różny, to przyjmuje się czas kompletowania zamówienia taki jak w najdłuższym z podanych czasów realizacji.

23.Sklep poinformuje klienta każdorazowo jeżeli czas realizacji zamówienia przekroczy 14 dni.

 

Faktura VAT

24.W przypadku dowozu towaru przez kuriera– faktury wysyłamy Pocztą Polską

 

Zwrot towaru

25.Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, poz.271 z późn.zm.) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowe na odległość, może bez podania przyczyny zrezygnować w drodze odstąpienia od umowy z całości zakupionego towaru w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, składając oświadczenie na piśmie.

26.Wykonanie uprawnienia opisanego w pkt.25 wymaga poinformowania sklepu mtslitery.pl w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy z podaniem daty dostarczenia towaru do firmy Topglas i przesłanie na adres sklep@mtslitery.pl

27.Zwracany towar w opisany w pkt.25 regulaminu zostanie przyjęty przes sklep, gdy będzie znajdował sie w stanie nieuszkodzonym, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego, w jakim klient otrzymał.

28.Sklep zastrzega sobie prawo dokładnej kontroli zwracanego towaru niezwłocznie po jej otrzymaniu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.

29.Jeżeli kontrola zwracanego towaru nie będzie budziła zastrzeżeń sklep mtslitery.pl zwróci klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru, bez uwzględniania do zwrotu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.

29a.Za zwrot całości towaru sklep nie pobiera dodatkowych opłat.

30.Zwracana kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez klienta niezwłocznie po sprawdzeniu towaru w terminie do 7 dni .

31Sklep mtslitery.pl nie przyjmuje zwrotów części zamówionych towarów, „pojedynczych sztuk dekoracji lub płytek” w trybie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez klienta na odległość

 Zwrotowi zamówienia podlega jedynie całe zamówienie złożone w sklepie mtslitery.pl

32.Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz oryginalnie zapakowanego. Aby dokonać zwrotu towaru należy złożyć pisemne oświadczenie

32a.Zwracany towar nie może posiadać cech wskazujących na użytkowanie lub montaż. Towar musi zostać zwrócony w niezniszczonym opakowaniu z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu.

33.Koszt odesłania towaru ponosi Konsument. Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT i podpisanym odstąpieniem.

33a.W przypadku odmowy przyjęcia towaru i nie poinformowaniu wcześniejszym sklepu o anulowaniu zamówienia drogą pisemną lub poprzez email klient zostanie obciążony kwotą za dostarczenie przesyłki oraz zwrot przesyłki do magazynu firmy. Koszt transportu zawarty jest w regulaminie sklepu.

34.Towar, oryginał faktury, podpisaną fakturę korygującą oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć do firmy  Topglas mieszczącej się Międzybórz 15 , 26-300 Opoczno w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku w terminie 5 dni od daty złożenia odstąpienia od umowy w sklepie mtslitery.pl

 

Gwarancje

35.Wszystkie towary zakupione w sklepie są fabrycznie nowe i objęte poza rękojmią i odpowiedzialnością sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową gwarancją producenta ale tylko w przypadkach, w których taka gwarancja została wyraźnie udzielona.

 

 Reklamacje

36.Klient może złożyć reklamację na dostarczony towar przez sklep mtslitery.pl z zachowaniem terminów i zasad opisanych w innych częściach regulaminu.

37.Sklep mtslitery.pl nie odpowiada za wady towaru jeżeli :

· Klient nie zachował procedury opisanej w regulaminie Transport dotyczącej sprawdzenia i odbioru przesyłki od kuriera, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonego towaru.

· Klient nie dochował obowiązku dokładnego sprawdzenia towaru, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczenia towaru lub też dostarczony towar ma wadę, którą klient byłby wstanie wykryć gdyby należycie zbadał dostarczoną rzecz.

· Klient nie sprawdził towaru przy odbiorze osobistym zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu towaru.

· Klient nie sprawdził i nie porównał dostarczonego towaru pod względem odcienia i koloru, kalibracji, wymiaru oraz daty produkcji.

38.W przypadku, jeśli otrzymany towar będzie zawierał wady techniczne prosimy o natychmiastowy kontakt na adres e-mail sklep@mtslitery.pl

Prosimy o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji w ciagu 24 godzin od dostarczenia towaru, w którym należy podać

• Imię i nazwisko klienta, lub nazwę firmy

• datę zgłoszenia

• numer faktury VAT

• reklamowany towar

• rodzaj wady

• oczekiwania klienta

• telefon kontaktowy

39.Wady jawne, należy zgłaszać przed ułożeniem towaru. Po ułożeniu reklamacje nie będą uwzględniane.

40.Rzeczywisty wygląd towaru może się różnić od produktów prezentowanych na zdjęciach umieszczonych w sklepie, co nie jest podstawą do roszczeń wobec sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (barwa, proporcje) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru. Opisy pochodzące ze stron producenta mogą zawierać błędy. Jeśli Państwo zauważą błędy w opisie prosimy nas o tym poinformować na adres e-mail sklep@top-mozaika.pl

 

Postanowienia końcowe

41.Koszt transportu oraz zasady postępowania podczas odbioru przesyłki opisane są w Regulaminie transportów .

42.Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówień budzących wątpliwości lub niezgodnych z niniejszym regulaminem.

43.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. Zm.

44.Dane osobowe podane przez klienta podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia. Sklep nie wykorzystuje tych danych w innym celu.

45.Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

46.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

47,Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

"Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę  na przetwarzanie swojego adresu przez sklep MTSLITERY.pl w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).”

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailow

Koszyk

Koszyk jest pusty

Szukaj

Możesz wybrać jeden z popularnych tagów poniżej:

Konto

Nie masz konta?
Stwórz tutaj konto